• بالا بازده
  • سطح WI 3.303٪
  • دم 2.7 نقطه پایه
  • پیشنهادی برای پوشش 2.37X در مقابل میانگین شش ماهه 2.45X
  • فروشندگان 19.8٪ در مقابل. میانگین شش ماهه 15.3 درصد
  • مستقیم 17.9% در مقابل میانگین شش ماهه 17.7%
  • غیر مستقیم 62.3 درصد در مقابل میانگین شش ماهه 67.0 درصد
بخوانید:  گلدمن ساکس می گوید انتظار بازگشایی کامل اقتصاد چین به زودی را ندارند