• بالابازده
  • سطح WI در زمان حراج 3.871٪
  • پیشنهاد
  • Tail 0.6 bps در مقابل +0.1 امتیاز پایه میانگین شش ماهه
  • مستقیم (معیار تقاضای داخلی) 19.84% در مقابل 19.1% میانگین شش ماهه
  • غیر مستقیم (معیار تقاضای بین المللی) 70.72% در مقابل 68.9% میانگین شش ماهه
  • فروشندگان (بقیه را می گیرند) 9.45% در مقابل 12.2% میانگین شش ماهه

محبوبترین