تورم بسیار زیاد است، باید کاهش یابد


اشتراک گذاری:

موضع سیاست پولی فعلی محدود کننده است.

فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا گفت که تورم بسیار بالاست و باید کاهش یابد.

نظرات کلیدی

بیشتر در راه است..


منبع: https://www.fxstreet.com/news/rba-lowe-inflation-is-way-too-high-needs-to-come-down-202302150020

سیاست مالی دولت به طور کلی خنثی است.