تقویم اقتصادی در آسیا در روز سه شنبه، 26 ژوئیه 2022 – دقیقه BOJ

برای متن کامل خلاصه:

  • این عکس فوری از تقویم داده های اقتصادی ForexLive، از اینجا به آن دسترسی داشته باشید.
  • زمان در سمت چپ ترین ستون GMT است.
  • اعداد در سمت راست ترین ستون، نتیجه «قبل» (در صورت مورد، ماه/سه ماهه قبل) هستند. عددی که در ستون کنار آن قرار دارد، جایی که یک عدد است، میانه مورد انتظار است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/economic-calendar-in-asia-on-tuesday-26-july-2022-boj-minutes-20220725/

صورت جلسه ژوئن بانک مرکزی ژاپن امروز منتشر شد. بانک ژاپن در آن جلسه سیاست پولی سیاست های خود را بدون تغییر رها کرد:

  • BOJ هیچ تغییری در سیاست پولی اعلام نمی کند

در حالی که صورتجلسه‌ها باید حاوی اطلاعات کمی بیشتر باشند، چند هفته قبل با «خلاصه» جلوتر می‌آیند، که این صورتجلسه را تا حدودی کهنه می‌کند: