تعداد دکل های نفتی ایالات متحده بیکر هیوز در ایالات متحده 627 باقی مانده استتعداد دکل های نفتی ایالات متحده بیکر هیوز در ایالات متحده 627 باقی مانده است


منبع: https://www.fxstreet.com/news/united-states-baker-hughes-us-oil-rig-count-remains-at-627-202212021939