ترافیک هوایی چین به 35 درصد از آنچه در سال 2019 بود کاهش یافته است

این قطعه نیز در بلومبرگ است، همچنین دروازه ای.

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/news/chinas-air-traffic-has-sunk-down-to-35-of-what-it-was-in-2019-20221130/

از طریق سنگاپور Business Times (ممکن است محدود باشد)

  • پس از بازگشت به سطح قبل از همه گیری در سال گذشته، ترافیک هوایی در چین به 35 درصد از آنچه در سال 2019 بود کاهش یافته است. از آنجایی که مقامات به عنوان بخشی از نبرد شدید خود با کووید-19 به اعمال محدودیت‌ها در سفر ادامه می‌دهند
  • فعالیت پروازها در دو ماه گذشته به شدت کاهش یافته است، همزمان با افزایش عفونت‌ها و همزمان با روی آوردن مقامات به اقدامات هدفمندتر به جای گام های گسترده ای مانند قرنطینه در سطح شهر.