تخمین تولید ناخالص داخلی فدرال رزرو آتلانتا برای رشد سه ماهه چهارم به 4.4 درصد می رسد.

فدرال رزرو آتلانتا با توجه به آخرین داده های اقتصادی، تخمین اخیر خود را برای رشد سه ماهه چهارم اعلام کرد.

آتلانتا Fed GDPNow

برآورد مدل GDPNow برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (نرخ سالانه تعدیل فصلی) در سه ماهه چهارم سال 2022 است. 4.4 درصد در 16 نوامبر، از 4.0 درصد در 9 نوامبر افزایش یافت. پس از انتشار خرده فروشی صبح امروز از سوی اداره سرشماری ایالات متحده، رشد مخارج واقعی مصرف شخصی در سه ماهه چهارم از 4.2 درصد به 4.8 درصد افزایش یافت.

برآورد بعدی در 17 نوامبر 2022 خواهد بود


منبع: https://forexlive.com/centralbank/atlanta-fed-gdp-estimate-for-4q-growth-rises-to-44-20221116/

آنها اکنون شاهد رشد 4.4 درصدی از 4.0 درصد در 9 نوامبر هستند. به قول خودشان: