برنامه ریز دولتی چین NDRC پروژه های دارایی ثابت به ارزش 9 میلیارد یوان را در ماه اکتبر تصویب کرد.

برنامه ریز دولتی چین، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی جمهوری خلق چین (NDRC)، پروژه های دارایی ثابت به ارزش 9 میلیارد یوان را در ماه اکتبر تصویب کرد.

  • 97 پروژه به ارزش 1.4 تریلیون یوان YTD

  • سیاست های تثبیت رشد بیشتر در سه ماهه چهارم اعمال خواهد شد
  • به طور فعال سرمایه گذاری موثر را گسترش خواهد داد
  • بهبود مصرف در بخش های کلیدی را تسریع خواهد کرد


منبع: https://forexlive.com/news/chinas-state-planner-ndrc-approves-fixed-asset-projects-worth-9-bn-yuan-in-october-20221116/

بخوانید:  بخش تولید در حال حاضر در رکود است - Wells Fargo