بخوانید:  GBPUSD بدون تغییر در روز، اما برای هفته...خیلی در جریان نیست