ارتش آمریکا روز یکشنبه بالون جاسوسی چین را سرنگون کرد.