• بازار کار هنوز “بسیار تنگ” است
  • تورم احتمالا از اوج خود گذشته است
  • انتظارات تورمی به خوبی تثبیت شده است، اما تحرکات زیرسطحی نیازمند احتیاط است
  • دیدگاه من همچنان با FOMC همخوانی دارد
  • ما هنوز کار داریم
  • انتظار کاهش نرخ در سال جاری را نداشته باشید