ایوانز فدرال رزرو: ما باید نرخ ها را بیشتر افزایش دهیم و آنها را برای مدتی نگه داریم

هیچ سیگنال واضحی در اینجا وجود ندارد، اما، اگر چیزی باشد، اظهار نظر در مورد پیش بینی های سپتامبر مطابق با آنچه دالی قبلاً گفته بود، است.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/feds-evans-we-will-need-to-raise-rates-further-and-hold-them-for-awhile-20221021/

ایوانز رئیس فدرال رزرو

  • موضع دقیق سیاست به چشم انداز و خطرات بستگی دارد
  • داده های اقتصادی مختلط بوده است
  • بازار کار همچنان قوی است
  • مشاهده نشانه هایی مبنی بر اینکه برخی از قدرت غیرعادی در بازارهای کار ممکن است در حال کاهش باشد
  • پیش بینی شخصی به طور کلی با پیش بینی های ماه سپتامبر فدرال رزرو مطابقت دارد