• گزارش قبلی 108.3 بود
  • شاخص وضعیت فعلی در مقابل 147.2 قبلی
  • شاخص انتظارات در مقابل 82.4 قبلی
  • تورم یک ساله 6.8% در مقابل 6.7% قبل (قبل از بازبینی به 6.6%)
  • مشاغل سخت به دست آوردن 11.3 در مقابل 11.9 قبلی