اعتماد صنعتی اتحادیه پولی اروپا در ماه دسامبر به 1.5- رسید که کمتر از انتظارات (1.2-) بود.اعتماد صنعتی اتحادیه پولی اروپا در ماه دسامبر به 1.5- رسید که کمتر از انتظارات (1.2-) بود.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-industrial-confidence-came-in-at-15-below-expectations-12-in-december-202301061002