بخوانید:  پیش‌بینی‌های پنج بانک بزرگ به 25 واحد در ثانیه افزایش می‌یابد