• دستیابی به تورم 2 درصدی هسته اصلی سیاست پولی ما است
  • ما سخت‌گیری‌های زیادی انجام داده‌ایم، و شروع به دیدن اثرات آن بر تورم کرده‌ایم
  • این یک محیط بسیار نامطمئن است، نمی تواند مبادلات بدتر را رد کند
  • داده های اخیر چشم انداز کمی بهتر برای جلوگیری از رکود را نشان می دهد
  • اکنون در فضایی که هر دو طرف خطراتی را در بر می گیرد