از دست دادن متوسط ​​اعتبار Fed و ECB – Natixisاشتراک گذاری:

آیا اعتبار فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا در رنج است؟ تحلیلگران Natixis برای تجزیه و تحلیل تغییرات در اعتبار بانک مرکزی، اندازه گیری های مختلف تورم مورد انتظار را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بررسی کرده اند.

چگونه می توان اعتبار بانک مرکزی را سنجید؟

اگر اعتبار بانک مرکزی تحت تاثیر تورم اخیر قرار گیرد، تورم مورد انتظار میان مدت و بلندمدت افزایش می یابد.

شاهد افزایش جزئی در تمامی انتظارات تورمی میان مدت و بلندمدت (3 ساله، 5 ساله و 10 ساله) بین 50 تا 100 واحد پایه هستیم. بنابراین، اعتبار بانک مرکزی در ارتباط با واکنش ضعیف آنها به تورم در سال‌های 2021-2022-2023، اندکی از دست رفته است.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/moderate-loss-of-fed-and-ecb-credibility-natixis-202303171441