احساسات تجاری بلژیک -5.8 در مقابل -2.8 قبل

این نقطه داده یک شاخص پیشرو برای اروپا است. داده های نظرسنجی اخیر کمی بهتر بوده است، اما این یکی رو به وخامت است.

این مقاله توسط آدام باتن در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/belgian-business-sentiment-58-vs-28-prior-20220825/