اتحادیه پولی اروپا خدمات HCOB PMI زیر پیش بینی (55.9) در ماه مه: واقعی (55.1)منبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-hcob-services-pmi-below-forecasts-559-in-may-actual-551-202306050800منبع: https://www.fxstreet.com/news/european-monetary-union-hcob-services-pmi-below-forecasts-559-in-may-actual-551-202306050800