آیا درست قبل از انتشار CPI ایالات متحده، دوباره مشکلی را مشاهده خواهیم کرد؟


این حرکت در معاملات آتی S&P 500 در ماه دسامبر (برای انتشار نوامبر) بود:

یک ماه ممکن است کوتاه باشد، اما دو ماه از چنین اقدام قیمتی، و مطمئناً چیزی در این گزارش اشتباه است. کاخ سفید ماه گذشته احتمال افشای اطلاعات را کم اهمیت جلوه داد، اما اگر امروز شاهد چیزی مشابه باشیم، مطمئناً شک و تردیدها در مورد صحت داده ها افزایش خواهد یافت.

اکنون کمتر از یک ساعت با ما فاصله داریم، بنابراین فقط حواس تان به چنین حرکاتی در زمان انجام داده ها باشد. این بزرگترین گزارش تقویم اقتصادی در بازارها در این جدول زمانی است، بنابراین به هیچ وجه از نوسانات کم نخواهد داشت.


منبع: https://www.forexlive.com/news/will-we-see-something-amiss-again-right-before-the-us-cpi-release-20230112/