آزمایش کووید رئیس جمهور بایدن دوباره مثبت شد

به نظر می رسید بایدن هفته گذشته پس از یک دور درمان پاکسلووید از یک مورد خفیف کووید بیرون آمد، اما این ویروس امروز بازگشت.

زمانی بود که ابتلای رئیس جمهور به کووید یک خبر متحرک بازار بود، اما آن روزها مدت هاست گذشته است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/presiden-biden-tests-positive-for-covid-again-20220730/